Στις 21/02/2014 το υπουργείο οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ 1063 με θέμα: "καθορισμός εναλλακτικής διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ λόγω μη χρήσης του"


ΘΕΜΑ :  Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται τελευταία στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία παύσης παλαιού ΦΗΜ ο οποίος δεν χρησιμοποιείται (καθίσταται ανενεργός), 
καθορίζουμε τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις , αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:
Α)   Όπως είναι γνωστό, αντικατάσταση ενός ΦΗΜ μπορεί να γίνει λόγω πλήρωσης ή βλάβης της φορολογικής μνήμης.  Επίσης, ως παύση λογίζεται και η περίπτωση που ο επιτηδευματίας προτίθεται να προμηθευτεί καινούργιο ΦΗΜ, που θα είναι νέου σχεδιασμού και θα είναι εξελιγμένης τεχνολογίας σε σύγκριση με τον παλιό ΦΗΜ. Εξυπακούεται ότι στη περίπτωση παύσης ΦΤΜ χωρίς να αγορασθεί νέα (π.χ.επιλέγεται η χρήση Η/Υ και ΕΑΦΔΣΣ), έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην εγκύκλιο αυτή.
Β)     Έτσι για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία δήλωσης παύσης ΦΗΜ, εφόσον ο παλιός ΦΗΜ δεν χρησιμοποιείται  (καθίσταται ανενεργός) και ειδικότερα στις περιπτώσεις που μέχρι τη συμπλήρωση του καταληκτικού Ζ υπολείπονται περισσότερα από 300 ημερήσια δελτία Ζ,  παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο – χρήστη, να προβαίνει στην οριστική παύση αυτού, αντί της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του. Για την δήλωση της παύσης αυτής  θα γίνεται χρήση του νέου κωδικού παύσης με αριθμό 41 και τίτλο «Οριστική Παύση ΦΗΜ  λόγω μη χρήσης του» Για την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης,  θα ακολουθείται η διαδικασία που 
καθορίζεται με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1005/4.1.2013 (ΦΕΚ 77Β/18.1.2013), με τις διατάξεις της οποίας καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Έναρξης- Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των ΦΗΜ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα για την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, η προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/88 (ΦΕΚ 276Α/22.12.2006) δεν είναι δεσμευτική, η έκδοση όμως του Ημερήσιου Δελτίου Ζ ή η ανάγνωση μνήμης δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη των δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του με το έντυπο Δ13 στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ . Επισημαίνεται ότι εφόσον επιλεγεί από τον επιτηδευματία να γίνει παύση με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού, δεν είναι δυνατή η εκ νέου δήλωση-εισαγωγή του ΦΗΜ στο σύστημα ΤΑΧΙS-ΚΒΣ ούτε  η επαναχρησιμοποίηση του για οποιονδήποτε λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.γ1 του άρθρου 10 του ν.1809/88 (ΦΕΚ 276Α/22.12) περί έκδοσης στοιχείων από εγκεκριμένη και μη δηλωμένη ΦΗΜ  ή σύστημα. Τέλος, ο φορολογικός μηχανισμός και το  ΒΣΕ αυτού, φυλάσσεται με ευθύνη του κατόχου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου.  Προηγούμενη θέση της διοίκησης, που ρυθμίζει τα ανωτέρω θιγόμενα θέματα κατά διάφορο τρόπο, παύει να ισχύει ως προς τα συγκεκριμένα σημεία.