Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Αθήνα, 24.03.2015

(ΦΕΚ Β' 497/01-04-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Δ. Χαντζηγιάννη – Π. Μαυρίδης

Τηλέφωνο : 210-3640870 – 210 480 2086

ΠΟΛ 1068/2015

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων – χρηστών Φ.Η.Μ..»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 12,15 και 40 του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ251 Α').
 
2.  Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
 
3.  Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α'), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 
4.  Την Πράξη 20/25-6-2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
 
5.  Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 
αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ.
 
1.1.  Συνίσταται επταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) (Επιτροπή) που απαρτίζεται από τρεις (3) υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή της Γ.Γ.Π.Σ. κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) εκπροσώπους Α.Ε.Ι. (μέλη Δ.Ε.Π.) Πληροφορικής και δύο (2) εκπροσώπους του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.). Εκ των 3 υπηρεσιακών υπαλλήλων που συμμετέχουν στην Επιτροπή, ένας είναι ο Διευθυντής της Δ.ΥΠ.ΗΔΥ. ως πρόεδρος της, και ένας ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δ' των «Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών».
 
1.2.  Η ως άνω Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση και χορήγηση άδειας καταλληλότητας χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 40 του Ν. 4308/2014. Η Επιτροπή εξετάζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία χορήγησης εντός ευλόγου χρόνου άνευ υπαίτιας βραδύτητας.
 
1.3.  Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτει και η ανάκληση άδειας καταλληλότητας και η απαγόρευση περαιτέρω χρήσης εγκεκριμένου τύπου Φ.Η.Μ. σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα στη λειτουργία του τύπου Φ.Η.Μ. που σχετίζονται με τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
 
Άρθρο 2
Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. - Ισχύς αδειών - Προϋποθέσεις για λήψη αδειών
 
2.1  Προ της διάθεσης στην αγορά και της θέσης του σε λειτουργία, κάθε τύπος Φ.Η.Μ. λαμβάνει άδεια καταλληλότητας, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της Δ/νσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. , κατόπιν σχετικής απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ. (Επιτροπή).
 
2.2  Η άδεια καταλληλότητας του Φ.Η.Μ., έχει ισχύ πέντε (5) ετών.
 
2.3  Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση που έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φ.Η.Μ., και έχει έδρα ή δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα (υποκατάστημα, γραφείο κ.λπ. ή εναλλακτικά ως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4172/2013), εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών.
 
2.4  Για την έναρξη της υποχρέωσης χρήσης Φ.Η.Μ από νέες κατηγορίες οντοτήτων του Ν. 4308/2014 ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών των Φ.Η.Μ., απαιτείται να έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας Φ.Η.Μ., τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικοί εισαγωγείς/κατασκευαστές Φ.Η.Μ..
 
2.5  Η δυνατότητα πώλησης Φ.Η.Μ. σε οντότητα/χρήστη, παύει ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας καταλληλότητας.
 
2.6  Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση που έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φ.Η.Μ. προκειμένου να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. είναι:
 
α) Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
 
β) Να διαθέτει δίκτυο εξουσιοδοτημένων τεχνικών που
διασφαλίζει την επιδιόρθωση βλαβών εντός σύντομου διαστήματος και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών.
 
γ) Να εγγυάται την επάρκεια ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη από την πώληση του Φ.Η.Μ.
 
δ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα για την ομαλή πορεία της καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας.
 
Άρθρο 3
Διαδικασία για την λήψη της άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ.
 
3.1 Η ενδιαφερόμενη να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση καταθέτει σχετικό αίτημα/φάκελο στο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών, που εμπεριέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Α.
 
3.2.  Η ενδιαφερόμενη να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση προσκομίζει στο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών δείγμα του Φ.Η.Μ. προς έλεγχο του υλικού και του λογισμικού (Hardware και Software).
 
3.3.  Το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών δύναται να αναθέτει τους ελέγχους Hardware και Software των Φ.Η.Μ. σε διαπιστευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο Α.Ε.Ι. το οποίο συντάσσει αναλυτική έκθεση αξιολόγησης, η οποία πιστοποιεί εάν το δείγμα Φ.Η.Μ. είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Το κόστος των ελέγχων καλύπτεται από την επιχείρηση που αιτείται την άδεια καταλληλότητας.
 
3.4.  Ο έλεγχος του Hardware του Φ.Η.Μ. -για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασφάλειας- δεν απαιτείται, εάν το δείγμα Φ.Η.Μ. συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE διαπιστευμένου εργαστηρίου, εγχωρίου ή της αλλοδαπής, και προσκομίζονται οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης (test reports).
 
3.5.  Με μέριμνα του Τμήματος Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών συγκεντρώνονται οι εκθέσεις αξιολόγησης των εργαστηρίων, γίνεται προέλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών της ενδιαφερόμενης να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρησης, και ακολούθως τίθεται ο πλήρης φάκελος στη διάθεση της Επιτροπής.
 
3.6.  Η Επιτροπή καλείται σε συνεδρίαση με ευθύνη του προέδρου της, εξετάζει τον πλήρη φάκελο άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. (συνοδευτικές εκθέσεις αξιολόγησης των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων και τα δικαιολογητικά έγγραφα του φακέλου) και αποφασίζει για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. στην επιχείρηση.
 
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις επιχείρησης-κατόχου άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ.
 
Η επιχείρηση-κάτοχος άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:
 
4.1 Φυλάσσει με ασφάλεια, το δείγμα Φ.Η.Μ. που ελέγχθηκε, για 15 έτη από την ημερομηνία λήψης της άδειας καταλληλότητας. Κάθε Φ.Η.Μ. του συγκεκριμένου τύπου που διατίθεται ή χρησιμοποιείται στην αγορά, πρέπει να είναι πανομοιότυπος με το φυλασσόμενο δείγμα, τόσο από πλευράς λογισμικού (software) όσο και από πλευράς υλικού (hardware).
 
4.2. Διαβιβάζει εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους ηλεκτρονικά στο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών το αρχείο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών για κάθε τύπο Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας ή άδεια τεχνικής υποστήριξης.
 
4.3.  Παρέχει για κάθε Φ.Η.Μ. έγγραφη εγγύηση πέντε (5) ετών, για αποκατάσταση βλάβης ή αντικατάσταση σώματος (όχι φορολογικής μνήμης).
 
4.4.  Διαθέτει με κάθε Φ.Η.Μ. πλήρες φυλλάδιο με Οδηγίες Χρήσης στα Ελληνικά καθώς και Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ.
 
4.5.  Διαβιβάζει, για κάθε εισαγόμενο ή παραγόμενο Φ.Η.Μ. ή φορολογική μνήμη, καθώς επίσης για κάθε πωλούμενο Φ.Η.Μ. ή φορολογική μνήμη, στο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΔΥΠ.ΗΛΥ.) το σχετικό Αριθμό Μητρώου.
 
Η διαβίβαση των στοιχείων των Φ.Η.Μ. γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή μέχρι να τεθεί σε λειτουργία σχετική εφαρμογή του TAXISNET για την καταγραφή των εν λόγω στοιχείων.
 
4.6.  Σφραγίζει την κεφαλή της βίδας ασφαλείας κάθε Φ.Η.Μ. πριν την, για οποιοδήποτε λόγο, διάθεσή του.
 
4.7.  Για κάθε αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή firmware) του Φ.Η.Μ. που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας, καταθέτει αίτημα με περιγραφή των προτεινομένων αλλαγών στο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών και με υπεύθυνη δήλωση διαβεβαιώνει ότι η αναβάθμιση αυτή πληροί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και δεν αλλοιώνει ούτε επηρεάζει την ασφάλεια των καταχωρούμενων φορολογικών δεδομένων.
 
4.8.  Το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού λογισμικού (Software ή Firmware) από διαπιστευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο Α.Ε.Ι. για κάθε αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή Firmware) του Φ.Η.Μ.. Στην περίπτωση αυτή, η αναβάθμιση εγκρίνεται από την Επιτροπή, η οποία αποφασίζει επίσης για την αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή Firmware) και του φυλασσόμενου δείγματος.
 
Άρθρο 5
Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης Φ.Η.Μ.
 
5.1. Με την έγκριση της Επιτροπής, η έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση δύναται να αναθέσει την τεχνική υποστήριξη του Φ.Η.Μ. σε άλλη επιχείρηση, παρέχοντας σε αυτή «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.». Ωστόσο, η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης του Φ.Η.Μ. σε άλλη επιχείρηση δεν απαλλάσσει την έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση από κάθε σχετική ευθύνη ως προς την ασφάλεια των σχετικών φορολογικών δεδομένων.
 
5.2  Η «Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης Φ.Η.Μ.» παρέχει στον κάτοχο της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη Άδεια Καταλληλότητας Φ.Η.Μ., συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος αναβάθμισης του λογισμικού (software ή Firmware), εξαιρουμένου ωστόσο του δικαιώματος νέων πωλήσεων.
 
5.3  Το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της ΔΥΠΗΛΥ δύναται να αναθέτει την «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.», κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, σε άλλη επιχείρηση, σε περίπτωση που η έχουσα την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. επιχείρηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για την τεχνική υποστήριξη του Φ.Η.Μ.
 
5.4  Σε κάθε περίπτωση, η έχουσα την άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. επιχείρηση, αναλαμβάνει την περαιτέρω φύλαξη του δείγματος του Φ.Η.Μ..
 
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις πωλητή (κατασκευαστή, εισαγωγέα ή μεταπωλητή) Φ.Η.Μ.
 
6.1.  Ο πωλητής Φ.Η.Μ., δηλώνει ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ11) και εντός δέκα (10) ημερών από την πώληση ή την τυχόν επιστροφή (ακύρωση πώλησης) κάθε νέου Φ.Η.Μ. στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών.
 
6.2.  Ο πωλητής Φ.Η.Μ., για κάθε Φ.Η.Μ. που πωλεί, παραδίδει στον τελικό χρήστη το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης καθώς και το Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ., σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από αυτόν.
 
6.3.  Ο πωλητής Φ.Η.Μ. εκπαιδεύει τον τελικό χρήστη στην λειτουργία του Φ.Η.Μ. και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του.
 
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις τεχνικού Φ.Η.Μ.
 
7.1.  Η εξουσιοδότηση των τεχνικών γίνεται από την επιχείρηση που κατέχει την «Άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ.» ή την «Άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.».
 
7.2.  Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός του Φ.Η.Μ., ενημερώνει εγγράφως, σφραγίζει και υπογράφει το Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ., μετά από οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στον Φ.Η.Μ. (Hardware ή Software).
 
7.3.  Επανασφραγίζει την κεφαλή της βίδας ασφαλείας του Φ.Η.Μ., μετά από κάθε τεχνική επέμβαση.
 
7.4.  Ενημερώνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών, σε κάθε περίπτωση παράτυπης λειτουργίας κάποιου Φ.Η.Μ. ή παραβίασης της σφραγίδας της κεφαλής της βίδας ασφαλείας.
 
7.5.  Τεχνική επέμβαση σε Φ.Η.Μ., όπου απαιτείται αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, κάνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι, από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή άδειας τεχνικής υποστήριξης του Φ.Η.Μ., τεχνικοί.
 
7.6.  Ρυθμίσεις/αλλαγές στον προγραμματισμό Φ.Η.Μ., στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μπορούν να κάνουν και μη εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί, πάντα με την υποχρέωση ενημέρωσης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλίου Συντήρησης.
 
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις κατόχου/χρήστη Φ.Η.Μ.
 
Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:
 
8.1.  Διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ13 ή Δ14) και εντός της καθορισμένης προθεσμίας από την έναρξη ή παύση χρήσης του Φ.Η.Μ.. Η ημερομηνία έναρξης ή παύσης καθορίζεται από την ημερομηνία του πρώτου ή τελευταίου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ αντίστοιχα.
 
8.2.  Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του Βιβλίου Συντήρησης του Φ.Η.Μ., την σφράγιση και ενημέρωση του από κάθε τεχνικό (πιστοποιημένο ή μη) που επεμβαίνει στο Hardware ή το Software του Φ.Η.Μ. καθώς και την άμεση παράδοση του στα ελεγκτικά όργανα, αν και όταν αυτό ζητηθεί.
 
8.3.  Επιτρέπει την αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
 
8.4.  Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και την καλή λειτουργία του Φ.Η.Μ. πριν και μετά την πλήρωση της φορολογικής μνήμης και ειδικότερα για την δυνατότητα παραγωγής αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης.
 
8.5.  Αντικατάσταση Φορολογικής Μνήμης Φ.Η.Μ. επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση βλάβης αυτής, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας. Εξαιρούνται οι ΑΔΗΜΕ των ταξιμέτρων, όπου η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης επιτρέπεται και σε περίπτωση πλήρωσης της εντός της ισχύος της άδειας καταλληλότητας.
 
8.6.  Εκδίδει Ζ μετά την πάροδο 24 ωρών από την πρώτη συναλλαγή μετά το τελευταίο Ζ.
 
8.7.  Οι ταμειακές μηχανές με πρόγραμμα εστιατορίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους εστίασης.
 
Άρθρο 9
Μεταβίβαση Φ.Η.Μ.
 
9.1  Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μεταβίβασης Φ.Η.Μ. καθορίζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Β.
 
9.2  Η επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντος Φ.Η.Μ. από την οντότητα / χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5 Δελτία Ημερήσιας Κίνησης Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση ο Φ.Η.Μ. θεωρείται νέος-καινούργιος.
 
Άρθρο 10
Τήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων
 
10.1  Το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών διαθέτει πλήρη πρόσβαση (δικαίωμα εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης, ελέγχου) στους ηλεκτρονικούς πίνακες και τα ηλεκτρονικά αρχεία του TAXIS και του TAXISNET που αφορούν εγκεκριμένους τύπους Φ.Η.Μ., αγορές, πωλήσεις, παύσεις, μεταβολές Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατασκευαστριών εταιρειών κατόχων αδειών καταλληλότητας Φ.Η.Μ. ή αδειών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατόχων Φ.Η.Μ., στοιχεία των εξουσιοδοτημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., αναλυτικά και συγκεντρωτικά δεδομένα πωλήσεων Φ.Η.Μ..
 
10.2  Το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών σε συνεργασία με την Δ/νση Υπολογιστικών Υποδομών της ΓΓΠΣ και το Γραφείο Ασφαλείας της ΓΓΠΣ, καθορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των αναφερόμενων στην παράγραφο 10.1 πινάκων, με σκοπό την διαφύλαξη της ακεραιότητας αυτών.
 
Άρθρο 11
Παραβιάσεις-Παραβάσεις
 
11.1 Παραβιάσεις-παραβάσεις ΦΗΜ που εντοπίζονται από αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή καταγγελίες σχετικά με το λογισμικό (software ή firmware) ή υλικό (hardware) ή, κατά περίπτωση, του οδηγού (driver) του ΦΗΜ αναφέρονται στο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Το Τμήμα Δ', κατόπιν αξιολόγησης παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή η οποία κατά την κρίση της συντάσσει έκθεση για την επιβεβαίωση ή όχι της παραβίασης- παράβασης.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
 
Για να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ., η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά.
 
α) Καταστατικό της επιχείρησης που αιτείται την άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ.,
β) Σύμβαση της επιχείρησης με τον κατασκευαστικό οίκο, εγχώριο ή αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο και επίσημη μετάφραση),
γ) Αρχείο με το Δίκτυο πιστοποιημένων και εξουσιοδοτημένων τεχνικών,
δ) Δήλωση για δετή εγγύηση από την διάθεση κάθε Φ.Η.Μ. (επάρκεια ανταλλακτικών),
ε) Συνοπτική αναφορά των χαρακτηριστικών του Φ.Η.Μ.,
στ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,
ζ) Βεβαίωση μη οφειλής εισφορών ΙΚΑ ή άλλου ταμείου,
η) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης,
θ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,
ι) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
 
Α.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΗΜ
 
Β.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ Ή ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΦΗΜ
 
Ένας ΦΗΜ θεωρείται νέος-καινούργιος-αχρησιμοποίητος-αμεταχείριστος, όταν τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ).
 
Η επιστροφή αμεταχείριστου ΦΗΜ από την οντότητα/ χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αγορά, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5 Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ).
 
Η μεταβίβαση νέας φορολογικής μνήμης αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως η μεταβίβαση νέου ΦΗΜ.
 
Β.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΟΥ Ή ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΦΗΜ
 
Β.2.1 Ενέργειες Πωλητή
 
Η πώληση νέου ή αχρησιμοποίητου φορολογικού μηχανισμού γίνεται πάντοτε από επαγγελματία πωλητή ΦΗΜ.
 
Ο επαγγελματίας πωλητής νέου ή αχρησιμοποίητου φορολογικού μηχανισμού υποβάλλει τα στοιχεία του παραστατικού πώλησης νέου ή αχρησιμοποίητου φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Δ11 του taxisnet εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του.
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης (10 ημέρες από την έκδοση του παραστατικού) υποβολής των πληροφοριών αυτών στο taxisnet, ο πωλητής αποστέλλει αντίγραφο του παραστατικού πώλησης του ΦΗΜ εντός στη ΔΟΥ του αγοραστή.
 
Β.2.2 Ενέργειες Αγοραστή
 
Ο αγοραστής κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση έναρξης με κωδικό 1 «ΑΓΟΡΑ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου Ζ που αφορά τον συγκεκριμένο κάτοχο.
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, ο αγοραστής υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. της έδρας του εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του πρώτου Ζ που τον αφορά, το έντυπο Β2 του TAXIS και φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου - «Ζ». Β.2.3 Επιστροφή νέου ΦΗΜ στον πωλητή. Η επιστροφή αμεταχείριστου ΦΗΜ από την οντότητα/ χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αγορά με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5 Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ).
 
Στην περίπτωση που ο αγοραστής του ΦΗΜ είχε ήδη υποβάλλει την δήλωση αγοράς στο taxisnet ή στην Δ.Ο.Υ. με κωδικό έναρξης 1 «Αγορά», οφείλει να υποβάλλει εκ νέου στο taxisnet εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή, δήλωση με κωδικό 99 «Αναίρεση έναρξης ΦΗΜ».
 
Μέχρι να ενεργοποιηθεί ο κωδικός 99 «Αναίρεση έναρξης ΦΗΜ» στο taxisnet, ο αγοραστής ΦΗΜ ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή.
 
Β.3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΗΜ
 
Β.3.1 Προϋποθέσεις μεταβίβασης μεταχειρισμένου ΦΗΜ
 
Β.3.1.1 Η μεταβίβαση μεταχειρισμένου ΦΗΜ από χρήστη - επιτηδευματία ή η παραχώρηση της χρήσης του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου σε άλλο επιτηδευματία, χωρίς αντικατάσταση φορολογικής μνήμης, επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
α) Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από μετασχηματισμό (συγχώνευση - διάσπαση - απορρόφηση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόμενη από μετασχηματισμό) έχει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών.
 
β) Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής.
 
γ) Σε περίπτωση γονικής παροχής.
 
δ) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) ή μεριδίου από τον εκμεταλλευτή αυτού σε άλλο εκμεταλλευτή.
 
ε) Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και επανέναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο.
 
στ) Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού σε μέλος διαλυθείσας εταιρείας (λόγω ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος). Σε αυτή την περίπτωση το μέλος της διαλυθείσας εταιρείας έχει τον ΦΗΜ στην κατοχή του αλλά όχι σε χρήση.
 
Β.3.1.2 Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται μόνον από επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) σε άλλο επιτηδευματία επίσης πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.
 
Β.3.1.3 Σε κατάλληλο αρχείο («Βιβλίο παραλαμβανομένων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών») που αφορά μόνο σε ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων και το οποίο τηρείται από τους επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν εμπορία μεταχειρισμένων ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, καταχωρείται κάθε μεταχειρισμένο ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή φορολογική μνήμη ταξιμέτρου που παραλαμβάνεται για οποιοδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή επισκευής.
 
Β.3.2 Διαδικασίες μεταβίβασης μεταχειρισμένου ΦΗΜ χωρίς αντικατάσταση της παλαιάς φορολογικής μνήμης με νέα.
 
Β.3.2.1 Μεταβίβαση λόγω μετασχηματισμού (συγχώνευσης -διάσπασης - απορρόφησης) επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση καθολικό διάδοχο της προηγούμενης.
 
Ο παλιός κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση παύσης με κωδικό 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)».
 
Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ τηρεί με ευθύνη του τα σχετικά με το μετασχηματισμό δικαιολογητικά έγγραφα και υποβάλλει στο taxisnet δήλωση έναρξης με κωδικό 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Ζ έναρξης για τον νέο κάτοχο. Μέχρι την θέση σε λειτουργία του κωδικού έναρξης 28 του taxisnet, ο νέος κάτοχος υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης:
 
•  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ' αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη πριν και μετά την μεταβολή.
 
•  Το Έντυπο Β2 TAXIS με κωδικό έναρξης 28 «ΜΕΤΑΣ-ΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)».
 
•  Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) π.χ. Συστατικό ή Καταστατικό της Εταιρείας που κατατέθηκε στην αρμόδια Νομαρχία, όπου θα αναγράφεται ότι η προκύπτουσα επιχείρηση είναι καθολικός διάδοχος της προηγούμενης.
 
•  Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ' αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, - πριν και μετά την μεταβολή - και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α.
 
Στα αναγραφόμενα σωρευτικά-αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή.
 
•  Το Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.
 
Μέχρι την ενεργοποίηση του κωδικού του taxisnet Έναρξη 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)», ο κάτοχος του ΦΗΜ απευθύνεται απευθείας στην αρμόδια ΔΟΥ εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας και υποβάλλει όλα τα ανωτέρω έγγραφα, με την διαφορά ότι στο έντυπο Β2 TAXIS συμπληρώνονται δύο κωδικοί: Παύση 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)», και Έναρξη 28 «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)».
 
Β.3.2.2 Μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής
 
Ο παλιός κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση παύσης με κωδικό 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΦΗΜ.
 
Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα φορολογικά ταξίμετρα) δήλωση έναρξης με κωδικό 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης.
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα:
 
•  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ' αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη πριν και μετά την μεταβολή.
 
•  Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένους τους κωδικούς έναρξης ή παύσης : Παύση 37 «ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ» ή Έναρξη 37 «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΑΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ».
 
•  Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού)
 
•  Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ' αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, - πριν και μετά την μεταβολή - και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α.
 
Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή.
 
•  Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.
 
Β.3.2.3 Μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής
 
Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet για λογαριασμό του παλαιού κατόχου (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), δήλωση παύσης με κωδικό 24 «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΦΗΜ.
 
Ο νέος κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), δήλωση έναρξης με κωδικό 15 «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης.
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα:
 
•  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ' αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη πριν και μετά την μεταβολή.
 
•  Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένους τους κωδικούς έναρξης ή παύσης : Παύση 24 «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ» ή Έναρξη 15 «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ».
 
•  Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού)
 
•  Φωτοαντίγραφα προσφάτως εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που σ' αυτά δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτία Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, - πριν και μετά την μεταβολή - και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α.
 
Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εκδόθηκε πριν τη μεταβολή και αυτού που εκδόθηκε μετά την μεταβολή.
 
•  Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία πριν και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.
 
Β.3.2.4. Αυτοπαράδοση
 
Ο κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στο TAXISNET (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξίμετρων) δήλωση παύσης με κωδικό 10 «ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ.
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο TAXISNET, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα:
 
•  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ' αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη πριν και μετά την μεταβολή.
 
•  Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένο τον κωδικό παύσης : 10 «ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ».
 
•  Στοιχείο αυτοπαράδοσης το οποίο δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί προγενέστερα των 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
 
•  Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή, στην περίπτωση που ά αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α.
 
•  Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες και υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.
 
Ο ΦΗΜ και το ΒΣΕ φυλάσσεται με ευθύνη του φυσικού προσώπου - κατόχου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις, και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου.
 
Σε περίπτωση επανέναρξης οποιασδήποτε ατομικής δραστηριότητας από τον κάτοχο της παραγράφου Β.3.1.1.ε. του παραρτήματος αυτού, εφαρμόζονται οι διαδικασίες για την δήλωση επανέναρξης δραστηριότητας και των τυχόν μεταβολών (π.χ. επωνυμίας, διεύθυνσης κ.λπ.).
 
Β.3.2.5. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.
 
Ο παλιός κάτοχος του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ14) δήλωση παύσης με κωδικό 5 «ΠΩΛΗΣΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ για τον παλιό κάτοχο με ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου Ζ για τον νέο κάτοχο, κατά την μεταβολή των στοιχείων της επικεφαλίδας του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.
 
Ο νέος κάτοχος του ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου υποβάλλει στο taxisnet (έντυπο Δ14) δήλωση έναρξης με κωδικό 1 «ΑΓΟΡΑ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του Ζ έναρξης.
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο στο taxisnet, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ενεργειών χωριστά, υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. του νέου εκμεταλλευτή - αγοραστή, από τους συμβαλλόμενους, ή μόνο από τον αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλητή, τα εξής δικαιολογητικά:
 
•  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ' αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη πριν και μετά την μεταβολή.
 
•  Το Έντυπο Β2 TAXIS με συμπληρωμένο τον κωδικό παύσης : 5 «ΠΩΛΗΣΗ» ή/και έναρξης:1 «ΑΓΟΡΑ».
 
•  Φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης - πώλησης του ΕΔΧ και προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο.
 
•  Φωτοαντίγραφα του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του πωλητή και του εκδοθέντος Δελτίου «Ζ» έναρξης του αγοραστή -εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα.
 
•  Το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ, στο οποίο αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα της θέσης του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή, τόσο τα στοιχεία του πωλητή όσο και του αγοραστή, η ημερομηνία, καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ από αρχής λειτουργίας της συγκεκριμένης θέσης εκμεταλλευτή του ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και υπογράφεται - σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή.
 
Στην μεταβίβαση ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ΕΔΧ, η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή, εφόσον δεν διαπιστώσει διαφορά στα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., διαβιβάζει άμεσα το έντυπο Β2 του πωλητή με FAX στην Δ.Ο.Υ. του πωλητή, η οποία ενεργεί παύση. Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή επιβεβαιώνει την παύση και καταχωρεί στο σύστημα το νέο κάτοχο - χρήστη.
 
Β.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
 
Β.4.1 Προϋποθέσεις αντικατάστασης Φορολογικής μνήμης
 
Αντικατάσταση Φορολογικής μνήμης επιτρέπεται εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας του ΦΗΜ, μόνο λόγω βλάβης. Στην ειδική περίπτωση ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, αντικατάσταση φορολογικής μνήμης επιτρέπεται και λόγω πλήρωσης, εφόσον η αντικατάσταση γίνει εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας του ΑΔΗΜΕ.
 
Προκειμένου να γίνει αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω βλάβης, πρέπει απαραίτητα να έχει εκδοθεί νωρίτερα «Τεχνική Αναφορά Βλάβης» ΦΗΜ είτε από την επιχείρηση που έχει την «Άδεια Καταλληλότητας ΦΗΜ» είτε από την επιχείρηση που έχει την «Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ». Προκειμένου να γίνει αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω πλήρωσης, πρέπει απαραίτητα να έχει επέλθει πλήρωση της φορολογικής μνήμης.
 
Η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ΦΗΜ.
 
Β.4.2 Διαδικασία Αφαίρεσης Φορολογικής Μνήμης Κατά την αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, γίνονται οι εξής ενέργειες:
 
α) Εκδίδεται δελτίο Ζ με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης
 
Εφόσον δεν υπάρχει βλάβη της φορολογικής μνήμης που να εμποδίζει, εκδίδεται το τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», πριν την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης.
 
Αν όμως δεν εμφανίζονται σ' αυτό τα τελικά σωρευτικά σύνολα, τότε εκδίδεται Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης, στο οποίο αναγράφονται τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήμης.
 
Στην περίπτωση που υπάρχει βλάβη της παλιάς φορολογικής μνήμης και η έκδοση «Ζ» ή η ανάγνωση της (της μνήμης) είναι αδύνατη, προσκομίζεται η «Τεχνική Αναφορά Βλάβης» που εκδίδεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την επιχείρηση που κατέχει την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ.
 
β) Ενημερώνεται το Βιβλιάριο Συντήρησης Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) του ΦΗΜ αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη - αγοραστή, η ημερομηνία, ο τόπος, ο αριθμός μητρώου της παλαιάς και της νέας Φορολογικής Μνήμης, κ.λ.π., καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά από αρχής λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλιάς) Φορολογικής Μνήμης. Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιδιοκτήτη και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 
γ) Αποσφραγίζεται ο ΦΗΜ
 
Ο ΦΗΜ αποσφραγίζεται από εξουσιοδοτημένο Τεχνικό και αφαιρεί τη φορολογική μνήμη παραδίδοντας την στον ιδιοκτήτη, ο οποίος στη συνέχεια υποχρεούται στη διαφύλαξη της μαζί με το ΒΣΕ.
 
δ) Εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό πώλησης της νέας φορολογικής μνήμης.
 
ε) Τοποθετείται η νέα - κενή Φορολογική Μνήμη.
 
στ) Ενεργοποιείται η νέα φορολογική μνήμη (φορολογοποιείται).
 
ζ) Ο ΦΗΜ σφραγίζεται.
 
Ο ΦΗΜ σφραγίζεται με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου υλικού που δεν επιδέχεται ξύσματα, πάνω στην ειδική βίδα («βίδα εφορίας»). Τοποθετείται-επικολλάται νέα μεταλλική ετικέτα, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, κοντά στην υπάρχουσα (παλιά).
 
η) Εκδίδεται μηδενικό Δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ».
 
θ) Παραδίδεται στον κάτοχο του ΦΗΜ το νέο ΒΣΕ.
 
Ο πωλητής της νέας φορολογικής μνήμης στο νέο κάτοχο παραδίδει μαζί μ' αυτήν και το νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της νέας αυτής μνήμης, τον ακριβή τύπο και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί καθώς και το σχετικό παραστατικό πώλησης.
 
Β.4.3 Υποβολή δήλωσης αντικατάστασης φορολογικής μνήμης
 
Σε περίπτωση αντικατάστασης φορολογικής μνήμης λόγω βλάβης, η επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ υποβάλλει στο taxisnet για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ δήλωση παύσης με κωδικό 8 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ». Στην περίπτωση αντικατάστασης φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω πλήρωσης, ο κάτοχος του ΑΔΗΜΕ υποβάλλει δήλωση παύσης του στο taxisnet, με κωδικό παύσης 9 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ». Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης - αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης. Με την υποβολή το σύστημα δημιουργεί (αυτόματα) ανά περίπτωση μια έναρξη με κωδικό έναρξης 3 «ΑΓΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής στο taxisnet, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα εξής:
 
•  Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 8 -«ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ», ή ο κωδικός 9 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ» (μόνο για ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), κατά περίπτωση.
 
• Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» της αντικατασταθείσας φορολογικής μνήμης ή και Δελτίου Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου φορολογικής μνήμης και συγχρόνως προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο.
 
•  Το παλαιό ΒΣΕ.
 
•  Το νέο ΒΣΕ
 
•  Το παραστατικό αγοράς της νέας Φορολογικής μνήμης
 
•  Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» της νέας φορολογικής μνήμης και συγχρόνως προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο
 
Στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη της παλιάς φορολογικής μνήμης και η έκδοση «Ζ» ή η ανάγνωση της (της μνήμης) ήταν αδύνατη, υποβάλλεται η «Τεχνική Αναφορά Βλάβης» που εκδίδεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την επιχείρηση που κατέχει την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ.
 
Β.5. ΓΕΝΙΚΑ
 
Β.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο ΦΗΜ μεταβιβάζεται από τον πωλητή -μεταπωλητή (Dealer) σε επιτηδευματία - χρήστη, με ενεργή τη φορολογική μνήμη (φορολογοποιημένος).
 
Β.5.2 Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο taxisnet, αντιτύπου παραστατικού που αφορά σε μεταβολή φορολογικού μηχανισμού, στις εξής περιπτώσεις:
 
α) Πώληση σώματος φορολογικού μηχανισμού (χωρίς φορολογική μνήμη).
 
β) Πώληση νέας φορολογικής μνήμης από τους κατ' επάγγελμα πωλητές ΦΗΜ, που διενεργούν σε άλλους κατ' επάγγελμα πωλητές - μεταπωλητές φορολογικών μηχανισμών.
 
γ) Πώληση νέου ΦΗΜ από τους κατ' επάγγελμα πωλητές ΦΗΜ, που διενεργούν σε άλλους κατ' επάγγελμα πωλητές - μεταπωλητές ΦΗΜ.
 
Β.5.3 Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού, ο μισθωτής υποχρεωτικά διατηρεί για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις ολόκληρο τον ΦΗΜ χωρίς να γίνει αφαίρεση της φορολογικής μνήμης.
 
Β.6 ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
 
Ο κωδικός ΠΑΥΣΗΣ 12 «Αδράνεια» του taxinet (έντυπα Δ13, Δ14) και του taxis καταργείται. Ο κωδικός έναρξης 26 «Άρση Αδράνειας» χρησιμοποιείται για όσους ΦΗΜ έχουν ήδη δηλωθεί σε αδράνεια.
 
Β.7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ)
 
Β.7.1 Μεταβίβαση ΕΑΦΔΣΣ
 
Οι προηγούμενες διαδικασίες ισχύουν αναλόγως και κατά την απόκτηση ή μεταβίβαση ΦΗΜ που ανήκει στην κατηγορία των - Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Στην περίπτωση αυτή αντί της έκδοσης Δελτίου «Ζ» ή Δελτίου Ανάγνωσης Περιεχομένου Φορολογικής Μνήμης, στο οποίο αναφαίνονται τα αθροιστικά - σωρευτικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ, εκδίδεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων «ΔΗΦΑΣΣ-Ζ» και ελέγχεται μεταξύ των άλλων η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός α/α του εκδιδόμενου Δελτίου «Ζ» και η αναγραφόμενη τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ. Το Δελτίο αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ (παράγραφος 2.7. του Κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ.1220/13.12.2012).
 
Β.7.2. Απόκτηση νέας ΕΑΦΔΣΣ
 
Στην περίπτωση απόκτησης νέας αχρησιμοποίητης ΕΑΦΔΣΣ, για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», δεν απαιτείται να έχουν προηγηθεί σημάνσεις εκδοθέντων στοιχείων.
 
Β.7.3 Παύση ΕΑΦΔΣΣ
 
Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦΔΣΣ (λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας), συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο εκδοθέν Δελτίο «ΔΗΦΑΣΣ - Ζ». Όταν προβλέπεται η δήλωση παύσης ΕΑΦΔΣΣ να γίνεται στην Δ.Ο.Υ., προσκομίζεται φωτοτυπία του δελτίου αυτού μαζί με το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο.
 
Στην ΔΟΥ προσκομίζεται επίσης CD ή DVD τεχνολογίας WORM (μιας εγγραφής μόνο) στο οποίο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης, ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ και η ημερομηνία αντιγραφής, και το οποίο CD ή DVD περιέχει όλα τα αρχεία a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, d.txt, s.txt που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ. Στην περίπτωση που η δήλωση παύσης γίνεται μέσω του taxisnet, το CD ή DVD αυτό φυλάσσεται από τον επιτηδευματία για ενδεχόμενο έλεγχο.
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ (εκτός ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων)
 
Γ.1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ
 
 
Ο κωδικοί έναρξης 3, 7, 19, 21 και 26 είναι διαθέσιμοι μόνο στις Δ.Ο.Υ.
 
Ο κωδικός έναρξης 16 αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που διαθέτουν Άδεια Καταλληλότητας ΦΗΜ.
 
Ο κωδικός έναρξης 99 χρησιμοποιείται στο taxisnet για την αναίρεση της προηγούμενης παύσης (εκτός παύσης με κωδικό 99), ώστε σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής παύσης, να μπορεί αυτή να αναιρεθεί χωρίς να διαγραφεί από το σύστημα, και ο κάτοχος ΦΗΜ να μην χρειάζεται να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση.
 
Ο κωδικός έναρξης 99 δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η υπό αναίρεση παύση.
 
Γ.2 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ
 
 
Οι κωδικοί παύσης 5, 6, 11, 19, 27, 32, 33 και 38 είναι διαθέσιμοι μόνο στη Δ.Ο.Υ.
 
Οι κωδικοί παύσης 8 ή 25 δηλώνονται από την επιχείρηση που έχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 ή 25 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ.
 
Εκ των ανωτέρω κωδικών παύσης, οι 23, 25, 27, 32, 33, 38, 41 δεν ακολουθούνται από περαιτέρω κίνηση έναρξης.
 
Ο κωδικός παύσης 7 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 7. Στην περίπτωση του taxisnet, η χρήση του κωδικού παύσης 7 δημιουργεί αυτόματα ένα κωδικό έναρξης 7 για τον ίδιο κάτοχο και τον ίδιο ΦΗΜ.
 
Ο κωδικός παύσης 8 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 3 για διαφορετικό αριθμό μητρώου φορολογικής μνήμης ίδιου τύπου ΦΗΜ. Στην περίπτωση του taxisnet, η χρήση του κωδικού παύσης 8 δημιουργεί αυτόματα μια έναρξη με κωδικό 3. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ.
 
Ο κωδικός παύσης 28 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 28.
 
Ο κωδικός παύσης 19 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 19.
 
Ο κωδικός παύσης 37 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 37, πιθανώς σε διαφορετικό ΑΦΜ.
 
Μετά τον κωδικό παύσης 10, υπάρχει δυνατότητα έναρξης μόνο με κωδικό 36. Μετά τον κωδικό παύσης 11, υπάρχει δυνατότητα έναρξης μόνο με κωδικό 22. Μετά τον κωδικό παύσης 24 υπάρχει δυνατότητα έναρξης με κωδικό 15 πιθανώς σε διαφορετικό ΑΦΜ.
 
Από τους κωδικούς παύσης του ανωτέρω πίνακα, οι κωδικοί 5, 6 και 36 διατηρούνται μόνο για λόγους συμβατότητας με προηγούμενες κινήσεις και είναι δε διαθέσιμοι μόνο στις Δ.Ο.Υ..
 
Ο κωδικός παύσης 99 χρησιμοποιείται στο taxisnet για την αναίρεση της προηγούμενης έναρξης (εκτός κωδικού έναρξης 99), ώστε σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής έναρξης, να μπορεί αυτή να αναιρεθεί χωρίς να διαγραφεί από το σύστημα, και ο κάτοχος ΦΗΜ να μην χρειάζεται να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση. Ο κωδικός παύσης 99 δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η υπό αναίρεση έναρξη.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ-ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ
 
Δ.1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ
 
 
Ο κωδικοί έναρξης 7, 19, 21, 26 και 28 είναι διαθέσιμοι μόνο στις Δ.Ο.Υ.
 
Ο κωδικός έναρξης 16 αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ.
 
Δ.2 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ
 
 
Οι κωδικοί παύσης 11, 19, 27, 32, 33 και 38 είναι διαθέσιμοι μόνο στη Δ.Ο.Υ.
 
Οι κωδικοί παύσης 8 ή 25 δηλώνονται από την επιχείρηση που έχει την άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 ή 25 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ.
 
Από τους κωδικούς παύσης του ανωτέρω πίνακα, οι κωδικοί 23, 25, 27, 32, 33, 38 και 41 δεν ακολουθούνται από περαιτέρω κίνηση έναρξης.
 
Ο κωδικός παύσης 8 ακολουθείται πάντα από έναρξη με κωδικό 3 για διαφορετικό αριθμό μητρώου φορολογικής μνήμης ίδιου τύπου ΦΗΜ. Στην περίπτωση του taxisnet, η χρήση του κωδικού παύσης 8 δημιουργεί αυτόματα μια έναρξη με κωδικό 3. Προϋπόθεση χρήσης του κωδικού παύσης 8 είναι η έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης από την επιχείρηση που έχει την Άδεια Καταλληλότητας ή την Άδεια Τεχνικής Υποστήριξης του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ.
 
Ο κωδικός παύσης 99 χρησιμοποιείται στο taxisnet για την αναίρεση της προηγούμενης έναρξης, ώστε σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής έναρξης, να μπορεί αυτή να αναιρεθεί χωρίς να διαγραφεί από το σύστημα και ο κάτοχος ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου να μη χρειάζεται να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση. Ο κωδικός παύσης 99 δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η υπό αναίρεση έναρξη.
 
Δ3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ TAXISNET (ΕΝΤΥΠΟ Δ14)
 
Στο έντυπο Δ14 του taxisnet, δίνεται η δυνατότητα να γίνονται συνοπτικές κινήσεις που δημιουργούν αυτόματα τους ανωτέρω κωδικούς παύσης -έναρξης των παραγράφων Δ1,Δ2 του παραρτήματος αυτού. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
14.1  Παραχώρηση χρήσης όλου του ποσοστού μου(%) σε εκμεταλλευτή-(αφορά τον εκμισθωτή)
 
14.2  Παραχώρηση χρήσης μέρος του ποσοστού μου (%) σε εκμεταλλευτή-(αφορά τον εκμισθωτή)
 
14.3  Έναρξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή-οδηγό)
 
14.4  Αύξηση ποσοστού μου (%) από παραχώρηση χρήσης-(αφορά τον ιδιοκτήτη, που έχει ήδη κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας και γίνεται και μισθωτής)
 
14.5  Αύξηση ποσοστού μου (%) από παραχώρηση χρήσης-(αφορά τον μισθωτή που δεν έχει καθόλου ποσοστό ιδιοκτησίας, αλλά είναι μόνο οδηγός)
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
14.6  Λήξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή-οδηγό)
 
14.7  Μείωση ποσοστού μου (%) λόγω λήξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή-ιδιοκτήτη, που έχει κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας)
 
14.8  Μείωση ποσοστού μου(%) λόγω λήξη παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον μισθωτή που δεν έχει καθόλου ποσοστό ιδιοκτησίας, αλλά είναι μόνο οδηγός)
 
14.9  Ανάκτηση όλου του ποσοστού (χωρίς ιδιοκτησία) λόγω λήξης παραχώρησης χρήσης-αφορά τον εκμισθωτή (περίπτωση λήξη υπεκμίσθωσης)
 
14.10  Λήξη παραχώρησης χρήσης-ανάκτηση μέρος του ποσοστού (χωρίς ιδιοκτησία) -αφορά τον εκμισθωτή (περίπτωση υπεκμίσθωσης)
 
14.11  Ανάκτηση όλου του ποσοστού ιδιοκτησίας λόγω λήξης παραχώρησης χρήσης-(αφορά τον εκμισθωτή)
 
14.12  Λήξη παραχώρησης χρήσης-ανάκτηση μέρος του ποσοστού ιδιοκτησίας (αφορά τον εκμισθωτή)
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
 
1.1  Αγορά ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου
 
1.2  Αύξηση ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης από αγορά άδειας Ε.Δ.Χ. (χωρίς αγορά νέας μνήμης)
 
5.1  Πώληση όλου του ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης
 
5.2  Πώληση μέρος του ποσοστού μου (%) εκμετάλλευσης
 
6 Πώληση μεταχειρισμένου ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου στον μεταπωλητή-dealer
 
15 Απόκτηση λόγω κληρονομιάς (προϋποθέτει αποδοχή κληρονομιάς)
 
24 Παύση λόγω θανάτου (προϋποθέτει αποδοχή κληρονομιάς)
 
37.1  Γονική παροχή - ολόκληρο (παύση)
 
37.2  Γονική παροχή (έναρξη)
 
37.3  Γονική παροχή - μέρος ποσοστού (παύση)
 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος 2015
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
Ακριβές Αντίγραφο
 
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ